Kiko Freitas
from Partidno Pro Alte
from "Vento Bravo" - Nosso Trio