Drummerworld Logo
Drummerworld.com Logo
Red Line Drummerworld

Duduka Da Fonseca - The Rufus Reid "OUT FRONT" sextet
performs a Duduka Da Fonseca composition, MANHATTAN STYLE,
a fast-paced, Brazilian Samba groove.
Rufus Reid, bass, Steve Allee, piano, Duduka Da Fonseca, drums,
Bobby Watson, alto sax, Freddie Hendrix, trumpet, J.D. Allen, tenor sax.